Sari sale 25% + 10% off
CDs & DVDsHinduDurga Up...

Durga Upasana Mantras (From Durga Saptashati) (MP3 CD)

Durga Upasana Mantras (From Durga Saptashati) (MP3 CD)
Viewed 35,834 times since 12th Nov, 2015
From the CD

1. Avahan & Pratah Prarthana

2. Shankar Priya Bhavani Stuti

3. Sri Tripura Sundari Stotra

4. Sri Bhagawati Ashtakam Stotra

5. Sri Dugapad Uddhar Stotra

6. Sri Mahishasura Mardhini Stotra

7. Mahakali Dhyan Shloka

8. Mahalakshmi Dhyan Shloka

9. Mahasaraswati Dhyan Shloka

10. Devi Kavach

11. Argala Stotra

12. Keelak Stotra

13. Raatri Suktam

14. Sri Devi Atharva Shreesham

15. Akshamalika Poojan

16. Beej Mantra - 1

17. Beej Mantra - 2

18. Mantra Phalshruti

19. Durga Saptashati Nyas

20. Durga Dhyan Shloka

Read more...

Based on your browsing history

Sri Durga Prarthana: The Complete Prayer (Set of 2 Audio CDs)
Conch with Goddess Durga, Saraswati, Lakshmi and Ganesha (Wall Hanging)
Durga Parivaar: A Comprehensive Recitation and Music Rendition in Sanskrit (Set of 3 Audio CDs)

Browse Exotic India