ભવિષ્ય પુરણ: Bhavishya Purana (Gujarati)

Description Read Full Description
...
Item Code: NZI091 Author: હરેન્દ્ર શુક્લ (Harendra Shukla) Cover: Hardcover Edition: 2015 Publisher: Shree Harihar Pustakalay, Surat Language: Gujarati Size: 10.0 inch X 7.5 inch Pages: 558 Other Details: Weight of the Book: 900 gms
Price: $40.00
Discounted: $30.00
Shipping Free
Viewed 12062 times since 3rd Jun, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ભવિષ્ય પુરણ: Bhavishya Purana (Gujarati) (Regional Languages | Books)

પર્મ પુરાણ Parm Purana(Gujarati)
ગણેશ પુરાણ:Ganesh Puran(Gujarati)
સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ: Shiva Purana (Gujarati)
Narmada Purana (Gujarati)
Matsya Purana (Gujarati)
શ્રી વિષ્ણુ પુરાણ :Shri Vishnu Purana (Gujarati)
ગરુડપુરાણ :Garud Puran(Gujarati)
ગરુડપુરાણ: Garuda Purana (Gujarati)
શ્રી હરિવંશ: Shri Harivamsa Purana (Gujarati)
આત્મ પૂરાણ: Atma Purana (Gujarati)
બ્રહ્મ પુરાણ: Brahma Purana in Gujarati
લિંગ મહાપુરાણ: Linga Purana (Gujarati)
વિશ્વકર્મા પુરાણ: Vishwakarma Purana (Gujarati)
શ્રી ગણેશ મહાપુરાણ: Sri Ganesha Purana (Gujarati)
Testimonials
Thank-you for the increased discounts this holiday season. I wanted to take a moment to let you know you have a phenomenal collection of books on Indian Philosophy, Tantra and Yoga and commend you and the entire staff at Exotic India for showcasing the best of what our ancient civilization has to offer to the world.
Praveen
I don't know how Exotic India does it but they are amazing. Whenever I need a book this is the first place I shop. The best part is they are quick with the shipping. As always thank you!!!
Shyam Maharaj
Great selection. Thank you.
William, USA
appreciate being able to get this hard to find book from this great company Exotic India.
Mohan, USA
Both Om bracelets are amazing. Thanks again !!!
Fotis, Greece
Thank you for your wonderful website.
Jan, USA
Awesome collection! Certainly will recommend this site to friends and relatives. Appreciate quick delivery.
Sunil, UAE
Thank you so much, I'm honoured and grateful to receive such a beautiful piece of art of Lakshmi. Please congratulate the artist for his incredible artwork. Looking forward to receiving her on Haida Gwaii, Canada. I live on an island, surrounded by water, and feel Lakshmi's present all around me.
Kiki, Canada
Nice package, same as in Picture very clean written and understandable, I just want to say Thank you Exotic India Jai Hind.
Jeewan, USA
I received my order today. When I opened the FedEx packet, I did not expect to find such a perfectly wrapped package. The book has arrived in pristine condition and I am very impressed by your excellent customer service. It was my pleasure doing business with you and I look forward to many more transactions with your company. Again, many thanks for your fantastic customer service! Keep up the good work.
Sherry, Canada