ಅಷ್ಟದಶ ಪುರಾಣಗಳು: Ashtadasha Purana (Kannada)

Description Read Full Description
**Contents and Sample Pages** ...
**Contents and Sample Pages**


Item Code: NZO062 Author: ಎನ್ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಬಾಯಿ (N. Kausalya Bai) Cover: HARDCOVER Edition: 2014 Publisher: Srinidhi Publications, Bangalore Language: Kannada Size: 10.00 X 7.50 inch Pages: 471 Other Details: Weight of the Book: 0.9 Kg
Price: $45.00
Shipping Free
Viewed 605 times since 6th Jun, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ಅಷ್ಟದಶ ಪುರಾಣಗಳು: Ashtadasha Purana... (Regional Languages | Books)

ಜ್ಯೋತಿಷ್ ರತ್ನಾಕರ್: Jyotish Ratnakar (Kannada)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಸರ್ವವಿಷ್ಯಮೃತ್ ಸಂಗ್ರಹ: Jyotish Sarva Vishyamruta Samgraha (Kannada)
ಫಲ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್: Phala Jyotish (Kannada)
ಫಲ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್: Phala Jyotish in Kannada (Set of 2 Volumes)
ಆಯುಷ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್: Ayushya Jyotish (Kannada)
ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಸಾರ: Phala Jyotish Sara (Kannada)
ಕುಟುಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ: Kutumba Jyotish (Kannada)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಬಲ ಬೋಧ್: Jyotish Bala Bodh (Kannada)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳು: Jyotish Sukshma Rahasya (Kannada)
ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಪ್ರಕಾಶ: Jyotish Prakash (Kannada)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಮಧುಚ್ಛಂದ: Jyotish Madhuchhanda (Kannada)
ಸುಲಭ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬೋಧಿನಿ: Sulabha Jyotish Bhodhini (Kannada)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ: Jyotish Vidya Sagar (Kannada)
ಸಮಗ್ರ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಯ ಗ್ರಂಥ: Samagra Jyotish Grantha (Kannada)
બાળબોધ જ્યોતિષ: Balbodh Jyotish (Gujarati)
Testimonials
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA