தேவி ஸ்டோற்றங்கள்: Devi Stotrangal (Tamil)

Description Read Full Description
...Item Code: NZP974 Cover: PAPERBACK Publisher: Ramkrishna Math ISBN: 9788178836843 Language: Sanskrit Text with Tamil Translation Size: 7.00 X 5.00 inch Pages: 115 Other Details: Weight of the Book: 0.1 Kg
Price: $12.00
Shipping Free
Viewed 344 times since 30th Jul, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to தேவி ஸ்டோற்றங்கள்: Devi Stotrangal... (Regional Languages | Books)

श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम् देवीस्तोत्राणि आदित्यहृदयं च: - Shri Ganapati Atharvashirsha, Devi Stotras and Aditya Hrdya
देवीस्तोत्रपञ्चकम्: Five Devi Stotras
Sri Krsna (Krishna) astottara-sata nama (One Hundred and Eight Names of Lord Krsna): Sri Radha-krpa-kataksa-stotra and Sri Krsna-krpa-kataksa-stotra
स्तोत्र-महार्णव: Stotra Maharnavah of Shri Maheshwaranand (Devi Khand)
देवीस्तोत्ररत्नाकर (संस्कृत एवम् हिन्दी अनुवाद): A Comprehensive Collection of Stotras on the Goddess
श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रम्: Shri Lalita Trishati Stotra
Siddha Stotra Mala: Garland of Sacred Chants
Sri Lakshmi Narayana Stotra Mala
Hymns to Kali (Karpuradi-Stotra)
Durga Chalisa: Durga Yantra, Process of Worshipping, Aarti, Vindhyeshwari Chalisa, Aarti, Stotra, Stuti and Saptshloki Durga (Transliteration and Translation)
Stotras by Abhinavagupta (Text, Transliteration and English Translation)
Stotra Mala (Selected Hymns) (Sanskrit Text with Transliteration and English Translation)
Sriman Narayaneeyam (Contains Vishnu Sahasranamastotram and Other Stotras)
Learn Sanskrit Through Your Favourite Prayers (Stotra Ranjani)
Guru Devata Stotra Manjari
Testimonials
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA