કૌટિલીય અર્થશાસ્ત્ર (દાર્શનિક -સાંસ્કૃતિક પરીક્ષણ): Kautiliya Arthasastra (Philosophical-Cultural Test) in Gujarati

Description Read Full Description
...
Item Code: NZJ016 Author: નીતીન ર દેસાઈ (Niteen R. Desai) Cover: Hardcover Edition: 2010 Publisher: Lalbhai Dalpatbhai Bharatiya Sanskriti Vidyamandir, Ahemdabad Language: Gujarati Size: 10.0 inch X 7.5 inch Pages: 359 Other Details: Weight of the Book: 770 gms
Price: $43.00
Best Deal: $34.40
Shipping Free
Viewed 3661 times since 25th Feb, 2016
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to કૌટિલીય અર્થશાસ્ત્ર... (Regional Languages | Books)

સરદાર પટેલ: Patel a Life - The Best Biography of Sardar Patel (Gujarati)
વેદાંત પ્રબોધ: Vedanta Prabodha (Gujarati)
શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita (Gujarati)
શ્રી મેલડી સાધના સિધ્ધિ: Shri Meladi Sadhana Siddhi (Gujarati)
માં ભગવતી ચામુંડા મંત્ર સિદ્ધિ પ્રયોગ- Ma Bhagvati Chamunda Mantra Siddhi Prayog (Gujarati)
ભગવાનના રહેવાના પાંચ સ્થાન: Five Places Where God Lives (Gujarati)
શ્રી શિવ મહાપુરાણ: Shiva Purana (Gujarati)
ॐકાર ઉપાસના અને સિદ્ધિ: Omkar Upasana and Siddhi (Gujarati)
જૈન યંત્ર મંત્ર તંત્ર: Jain Yantra Mantra Tantra (Gujarati)
અઘોર મંત્ર સાધના: Aghor Mantra Sadhana (Gujarati)
લઘુ પારાશારી: Laghu Parashari (Gujarati)
દેવતાઈ મંત્ર તંત્ર સિદ્ધિ: Devtai Mantra Tantra Siddhi (Gujarati)
પીરાણી મંત્ર તંત્ર વિદ્યા: Pirani Mantra Tantra Vidya (Gujarati)
બૃહતસંહિતા: Brihat Samhita (Gujarati)
શાબર મંત્રવિદ્યા: Shabar Mantra Vidya (Gujarati)
Testimonials
I have received my parcel from postman. Very good service. So, Once again heartfully thank you so much to Exotic India.
Parag, India
My previous purchasing order has safely arrived. I'm impressed. My trust and confidence in your business still firmly, highly maintained. I've now become your regular customer, and looking forward to ordering some more in the near future.
Chamras, Thailand
Excellent website with vast variety of goods to view and purchase, especially Books and Idols of Hindu Deities are amongst my favourite. Have purchased many items over the years from you with great expectation and pleasure and received them promptly as advertised. A Great admirer of goods on sale on your website, will definately return to purchase further items in future. Thank you Exotic India.
Ani, UK
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA