ಶ್ರೇಮಹಭಾರತ: The Mahabharata in Kannada (Set of 32 Volumes)

Description Read Full Description
Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX Part X Part XI Part XII Part XIII Part XIV ...
Part I
Part II


Part IIIPart IV


Part V


Part VI


Part VII


Part VIII
Part IX


Part X
Part XI


Part XIIPart XIII


Part XIVPart XV

Part XVI


Part XVII


Part XVIII
Part XIXPart XXPart XXI
Part XXIIPart XXIII


Part XXIVPart XXV


Part XXVI


Part XXVII


Part XXVIII


Part XXIX


Part XXX


Part XXXIPart XXXII


Sample Pages (Volume I)Sample Pages (Volume XIX)Sample Pages (Volume XXIV)Sample Pages (Volume XXXII)


Item Code: NZF915 Cover: Hardcover Edition: 2003 Publisher: Vandana Book House, Bangalore Language: Kannada Size: 7.5 inch X 5.5 inch Pages: 13907 (Throughout Color Illustrations) Other Details: Weight of the Book: 15.6 Kg
Price: $395.00
Shipping Free - 4 to 6 days
Viewed 41426 times since 19th Nov, 2017
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ಶ್ರೇಮಹಭಾರತ: The Mahabharata in Kannada (Set of 32... (Regional Languages | Books)

ಕೈಲಾಸಂ ಕನ್ನಡ ನಾಕಾ ಮಂಜರಿ: Kailasam Kannada Nataka Manjari (Kannada)
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ: Kannada vyakarana Darpana in Kannada
ಅಲೂರ ವೆಂಕಟರಾಯರ ಸಮಗ್ರ ಕ್ಕತಿಗೆಳ -ಗೀತಾ ರಹಸ್ಯ ಸಂಪುಟ: Gita Rahasya Samputa-Complete Works of Karnataka Kulapurohita (Kannada)
ಮನುಸ್ಮ್ರಿತಿ: Manusmriti (Kannada)
ಪುರಾಣ-ಭಾರತ ಕೋಶ: Purana-Bharata Kosha (Kannada)
150 ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: Analysis the Horoscope of 150 World Famous People (Kannada)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ: Bhagavad Gita (Kannada)
ನೆಲಸಂಪಿಗೆ-ಸಮಗ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಸಂಪುಟ-೨: Nelasampige Samagraha Natakagalu Samputa-2 (Kannada)
ಮಲಯಾಳ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್: Malayala Yantra Mantra (Kannada)
ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತೆ: Sampurna Shri Sai Charitra (Kannada)
ಯಕ್ಷಿಣಿ ತಾಂತ್ ಮ್: Yakshini Tantra (Kannada)
ಚಿಕವೀರ ರಾಜೇದ್ರ: Chikaveera Rajendra - A Kannada Novel
ಪಂಪ ಭಾರತಂ: Pampa Bharat -Vikramarjuna Vijayam (Kannada)
ನಾರಾಯಣೀಯಂ: Narayaneeyam (Kannada)
ಸಮಗ್ರಹ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ: Samagraha Bharatada Ithihasa in Kannada (Set of 2 Volumes)
Testimonials
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA