ಪುರಾಣಲೋಕ್: Purana Loka (Kannada)

Description Read Full Description
**Contents and Sample Pages**   ...

**Contents and Sample Pages**

 

Item Code: NZN927 Author: Dr. Padekallu Vishnu Bhatta 'Dhattri' Cover: PAPERBACK Edition: 2015 Publisher: Brahmashri Mitturu Purohita Thimmayya Bhatta Samprathisthana Language: Kannada Size: 8.50 X 5.50 inch Pages: 444 Other Details: Weight of the Book: 0.5 Kg
Price: $30.00
Shipping Free
Viewed 917 times since 28th May, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ಪುರಾಣಲೋಕ್: Purana Loka (Kannada) (Regional Languages | Books)

ಅಷ್ಟದಶ ಪುರಾಣಗಳು: Ashtadasha Purana (Kannada)
ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்: Shri Vishnu Purana (Tamil)
ಪುರಾಣ ದರ್ಪಣ್: Puran Darpan (Kannada)
পদ্মপুরাণ: Padam Puran (Bengali)
சிவபுராணம்: Shiva Purana (Tamil)
ಪುರಾಣ ಭಾರತ ಕೋಶ್: Purana Bharat Kosha (Kannada)
ಪುರಾಣ-ಭಾರತ ಕೋಶ: Purana-Bharata Kosha (Kannada)
ಸಂಪೂರ್ಣ ಗರುಡಪುರಾಣ ಸಾರೋದ್ಧಾರ: Sampurna Garuda Purana Saroddhara (Kannada)
మహా శివ పురాణము: Maha Shiv Purana (Telugu)
೧೮ ಪುರಾನಸ್ : 19 Puranas (Kannada)
ಶಿವಪುರಾಣ: Shiva Purana in Kannada (Set of 9 Volumes)
શ્રીમદ દેવી ભાગવત: Shrimad Devi Bhagavata Purana (Gujarati)
શ્રી શિવ મહાપુરાણ: Shiva Purana (Gujarati)
শিবপুরান: Shiva Purana in Bengali
Testimonials
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA