ஆளும் கிரகங்கள்: Ruling Planets (Tamil)

Description Read Full Description
...
Item Code: MOB010 Author: Sathyam M. Meenatchi Sundaram Cover: PAPERBACK Edition: 2018 Publisher: Kaniyan Pathippagam Language: Tamil Size: 8.50 X 5.50 inch Pages: 94 Other Details: Weight of the Book: 0.12 Kg
Price: $16.00
Shipping Free
Viewed 314 times since 24th Jul, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ஆளும் கிரகங்கள்: Ruling Planets (Tamil) (Regional Languages | Books)

શીઘ્ર ખોધ- A Book on Jyotish (Gujarati)
પ્રશ્ન જ્યોતિષ અને અંકશાસ્ત્ર દર્શન - Prasha Jyotish Ane Ankshatra Darshan (Gujarati)
Jyotish Ane Grahsanket (Gujarati)
Jyotish Pravesh(Gujarati)
Jyotish Phaldeepika (Gujarati)
ವೈದಿಕೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್: Vaidakiya Jyotish in Kannada (Set of 2 Volumes)
જ્યોતિષ યોગ્ફ્ળ દર્શન: Jyotish Yoga Phala Darshan (Gujarati)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಫಲ್: Jyotish Phala (Kannada)
ಸರ್ವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಪ್ರಭಾಕರ್: Sarva Jyotish Prabhakar (Kannada)
ಫಲ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್: Phala Jyotish in Kannada (Set of 2 Volumes)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಸಾರಾಮೃತ: Jyotish Saramruta (Kannada)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ ರತ್ನಾಕರ್: Jyotish Ratnakar (Kannada)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಸರ್ವವಿಷ್ಯಮೃತ್ ಸಂಗ್ರಹ: Jyotish Sarva Vishyamruta Samgraha (Kannada)
ಫಲ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್: Phala Jyotish (Kannada)
ಆಯುಷ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್: Ayushya Jyotish (Kannada)
Testimonials
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA