ஸ்ரீ ஞானேச்வரீ: Shri Jnaneshwar (Tamil)

Description Read Full Description
...Item Code: NZK008 Cover: Paperback Edition: 2014 Publisher: Sri Bhagawan Nama Publications, Chennai Language: Sanskrit Text with Tamil Translation Size: 9.0 inch x 6.0 inch Pages: 1000 Other Details: Weight of the Book: 1.0 kg
Price: $35.00
Viewed 2038 times since 24th Dec, 2018
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ஸ்ரீ ஞானேச்வரீ: Shri Jnaneshwar (Tamil) (Regional Languages | Books)

श्री ज्ञानेश्वर माउली: Shri Jnaneshwar (Marathi)
सार्थ श्री एकनाथी भागवत: Shri Ekanathi Bhagawat (Marathi)
हरिपाठ: Haripatha (Marathi)
हरिपाठ: Hari Patha (Marathi)
Testimonials
Excellent products and efficient delivery.
R. Maharaj, Trinidad and Tobago
Aloha Vipin, The books arrived today in Hawaii -- so fast! Thank you very much for your efficient service. I'll tell my friends about your company.
Linda, Hawaii
Thank you for all of your continued great service. We love doing business with your company especially because of its amazing selections of books to study. Thank you again.
M. Perry, USA
Kali arrived safely—And She’s amazing! Thank you so much.
D. Grenn, USA
A wonderful Thangka arrived. I am looking forward to trade with your store again.
Hideo Waseda, Japan
Thanks. Finally I could find that wonderful book. I love India , it's Yoga, it's culture. Thanks
Ana, USA
Good to be back! Timeless classics available only here, indeed.
Allison, USA
I am so glad I came across your website! Oceans of Grace.
Aimee, USA
I got the book today, and I appreciate the excellent service. I am 82, and I am trying to learn Sanskrit till I can speak and write well in this superb language.
Dr. Sundararajan
Wonderful service and excellent items. Always sent safely and arrive in good order. Very happy with firm.
Dr. Janice, Australia

Collections within "Regional Languages"