શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita (Gujarati)

Description Read Full Description
Sample Pages ...


Sample Pages
Item Code: GPA540 Cover: Hardcover Edition: 2014 Publisher: Gita Press, Gorakhpur Language: Gujarati Size: 5.5 inch X 7.5 inch Pages: 384 (4 Color Illustations) Other Details: Weight of the Book: 365 gms
Price: $20.00
Shipping Free
Viewed 10278 times since 8th Jan, 2017
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita... (Regional Languages | Books)

શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita (Gujarati)
શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita (Gujarati)
શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita (Gujarati)
ગીતા માધુર્ય: Sweetness of Gita (Gujarati)
શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita (Gujarati)
श्रीमद्भगवद्गीता: Srimad Bhagavad Gita (Sanskrit Text With Gujarati Translation)
શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita in Gujarati
શ્રીહનુમાન ચાલીસા: Shri Hanuman Chalisa in Gujarati
શું ગુરુ વિના મુક્તિ નથી: Is Salvation Not Possible Without Guru ? (Gujarati)
સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ: Shiva Purana (Gujarati)
ગરુડપુરાણ: Garuda Purana (Gujarati)
અપાત્રને પણ ભગવત્પ્રાપ્તિ: Apatra ko bhi Bhagwatprapti (Gujarati)
સત્સંગની માર્મિક વાતૉ: Essence of Satsang (Gujarati)
આવશ્યક શિક્ષાણ: The Essential Education (Gujarati)
Testimonials
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA
My previous experience with Exotic India has been good.
Halemane, USA
Love your site- such fine quality!
Sargam, USA