శ్రీ మదదేవి భాగవతము: Srimad Devi Bhagavata Purana (Telugu)

Description Read Full Description
Sample Pages ...
Sample Pages


Item Code: GPA578 Cover: Hardcover Edition: 2019 Publisher: Gita Press, Gorakhpur Language: Telugu Size: 11.0 inch X 7.5 inch Pages: 800 (8 Color Illustrations) Other Details: Weight of the Book: 1.3 Kg
Price: $45.00
Shipping Free
Viewed 12208 times since 1st Oct, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to శ్రీ మదదేవి భాగవతము: Srimad Devi... (Regional Languages | Books)

శ్రీ మదభాగావాడగీత: Srimad Bhagavad Gita in Telugu
శ్రిమద్భాగావద్గిత వచనము: Srimad Bhagavad Gita (Telugu)
శ్రిమద్భగవద్గిత: Srimad Bhagavad Gita with Word-To-Word Meaning (Telugu)
శ్రీమద్భాగ్వాత్గీత ఏవం శ్రీ విశ్నుసహ్స్త్ర్నామ్స్త్రొతమ్: Srimad Bhagavad Gita With Vishnu Sahasranama (Telugu)
శ్రీమద్భాగావద్గిత: Srimad Bhagavad Gita With Explanation (Telugu)
శ్రీ మద్భాగావద్గితతాత్పర్యసహిట్: Srimad Bhagavad Gita (Telugu)
శ్రీ మద్భాగ్వాత్గీత ఏవం శ్రీ విశ్నుసహ్స్త్ర్నామ్స్త్రొతమ్: Srimad Bhagavad Gita with Vishnu Sahasranama (Telugu)
శ్రీమద్భాగావద్గిత: Srimad Bhagavad Gita with Explanation (Telugu)
శ్రీమద్భాగావద్గిత: Srimad Bhagavad Gita - Pocket Edition (Telugu)
గీత మాధుర్యము: Sweetness of Gita (Telugu)
శ్రీ హనుమాన్ చాలిసా: Shri Hanuman Chalisa in Telugu
Bhaleka Phal Bhala (Telugu)
మాసవాళికి ర్త్యామూర్గం: For Human Welfare (Telugu)
గజేంద్రమోక్షం: Gajendra Moksha (Telugu)
విదుర నీటి: Vidur Niti (Telugu)
Testimonials
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA
My previous experience with Exotic India has been good.
Halemane, USA
Love your site- such fine quality!
Sargam, USA