உபநிஷத் ஸாரம்: Upanishad Sara - An Old and Rare Book (Tamil)

Description Read Full Description
Sample Pages ...

Sample Pages

Item Code: NZJ865 Cover: Paperback Edition: 2002 Publisher: Sri Ramakrishna Math, Chennai ISBN: 9788171205608 Language: Sanskrit Text With Tamil Translation Size: 7.0 inch X 5.0 inch Pages: 328 Other Details: Weight of the Book: 220 gms
Price: $22.00
Shipping Free
Viewed 3007 times since 17th Sep, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to உபநிஷத் ஸாரம்: Upanishad Sara - An Old and... (Regional Languages | Books)

ஐதரேய உபநிஷதம்: Aitareya Upanisad (Tamil)
மஹாநாராயண உபநிஷத்: Mahanarayana Upanishad (Tamil)
முண்டக உபநிஷதம்: Mundaka Upanisada (Tamil)
பிரச்ன உபநிஷதம்: Prasna Upanisada (Tamil)
கட உபநிஷத்: Katha Upanishad (Tamil)
ஈசாவாஸ்ய உபநிஷதம்: Isavasya Upanisada (Tamil)
மாண் டூக்ய உபநீஷதம்: Mandukya Upanisad (Tamil)
தைத்திரீயோபநிஷத்: Taittiriya Upanishad (Tamil)
ஈஷாவாசியோபநிஷத்: Isavasya Upanisada (Tamil)
கடோபநிஷகம்: Katha Upanisada (Tamil)
உபநிஷத்சாரம்: Upanishad Sara - Taittiriya Upanishad (Sanskrit Text With Tamil Translation)
உபநிஷத் சாரம்: Upanishad Saram (Tamil)
உபநிஷத்ஸாரம் தைத்திரியஉபநிஷத்: Taittiriya Upanishad (Sanskrit Text With Tamil Translation)
108 உபநிஷத்சாரம்: 108 Upanishad Sara - Set of 2 Volumes (Sanskrit Text With Tamil Translation)
Testimonials
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA