મનુસ્મૃતિ - Manusmriti (Gujarati)

Description Read Full Description
**Contents and Sample Pages** ...
**Contents and Sample Pages**

Item Code: NZP685 Author: શાસ્ત્રી ગિરિજાશંકર માયાશંકર (Shastri Girijashankar Mayashankar) Cover: HARDCOVER Edition: 2015 Publisher: Sastu Sahitya Mudranalaya Trust Language: Gujarati Size: 9.80 X 7.00 inch Pages: 298 Other Details: Weight of the Book: 0.42 Kg
Price: $20.00
Discounted: $15.00
Shipping Free
Viewed 778 times since 26th Jul, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to મનુસ્મૃતિ - Manusmriti (Gujarati) (Regional Languages | Books)

Shri Vishvakarma Mahapurana (Gujarati)
Tapi Mahapurana (Gujarati)
Bhajan Sarita (Gujarati)
Suryajyotish (Gujarati)
Punyavant Purushottam Mas (Gujarati)
હિમાલયના રહસ્યોની કથા - Himalayana N Rahasyoni Khatha (Gujarati)
યોગવસિષ્ઠ મહારામાયના: Yog Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
Diabities Sathe Dosti (Gujarati)
ದೇವಿ ಭಾಗವತ್ ಮಹಾಪುರಾಣ : Devi Bhagavat Purana (Kannada)
Shri Vaman Mahapurana (Gujarati)
Drishtant Vaibhava in Gujarati (An Old and Rare Book)
શ્રી વિચારસાગર: Shree Viyaarsagar (Gujarati)
Drishtant Triveni in Gujarati (An Old and Rare Book)
સિદ્ધયોગ સંગ્રહ : Siddhayog Sangraha (Gujarati)
સંપૂર્ણં જ્યોતિષશાસ્ત્ર માર્ગદર્શિકા - Sampuran Jyotishshastra Margdarshika (Gujarati)
Testimonials
Great selection. Thank you.
William, USA
appreciate being able to get this hard to find book from this great company Exotic India.
Mohan, USA
Both Om bracelets are amazing. Thanks again !!!
Fotis, Greece
Thank you for your wonderful website.
Jan, USA
Awesome collection! Certainly will recommend this site to friends and relatives. Appreciate quick delivery.
Sunil, UAE
Thank you so much, I'm honoured and grateful to receive such a beautiful piece of art of Lakshmi. Please congratulate the artist for his incredible artwork. Looking forward to receiving her on Haida Gwaii, Canada. I live on an island, surrounded by water, and feel Lakshmi's present all around me.
Kiki, Canada
Nice package, same as in Picture very clean written and understandable, I just want to say Thank you Exotic India Jai Hind.
Jeewan, USA
I received my order today. When I opened the FedEx packet, I did not expect to find such a perfectly wrapped package. The book has arrived in pristine condition and I am very impressed by your excellent customer service. It was my pleasure doing business with you and I look forward to many more transactions with your company. Again, many thanks for your fantastic customer service! Keep up the good work.
Sherry, Canada
I received the package today... Wonderfully wrapped and packaged (beautiful statue)! Please thank all involved for everything they do! I deeply appreciate everyone's efforts!
Frances, USA
I have always been delighted with your excellent service and variety of items.
James, USA