ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಸಮಗ್ರ ನಾಟಕಗಳು: Shivarama Karanthara Samagra Natakagalu in Kannada (Part-I)

Description Read Full Description
...Item Code: NZP897 Author: B. Malini Malya Cover: HARDCOVER Edition: 2017 Publisher: Ravindra Pustakalaya, Karnataka Language: Kannada Size: 9.00 X 6.00 inch Pages: 504 Other Details: Weight of the Book: 0.58 Kg
Price: $35.00
Discounted: $26.25
Shipping Free
Viewed 216 times since 29th Jul, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಸಮಗ್ರ... (Regional Languages | Books)

ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉದಯಕಾಲ: Hosagannada Sahityada Udayakala -A History of Modern Kannada Literature (Kannada)
ಆತ್ಮ ಮಂಥನದ ಅಮೃತ ಬಿಂದುಗಳು: A Collection of Kannada Quotations (Kannada)
ಇಗೋ ಕನ್ನಡ -ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಘಂಟು: Igo Kannada -Samajika Nighantu in Kannada (Set of 3 Volumes)
ಕೈಲಾಸಂ ಕನ್ನಡ ನಾಕಾ ಮಂಜರಿ: Kailasam Kannada Nataka Manjari (Kannada)
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ: Kannada vyakarana Darpana in Kannada
ಜಟಾಕ್ಫಲ್: Jatakaphal (Kannada)
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದ್: Sri Ramakrishna Vachanaveda (Kannada)
ಭಾಗವಡಗೇತ: Bhagavat Gita in Kannada (Part-3)
ಭಾಗವಡಗೇತ: Bhagavat Gita in Kannada (Part-6)
ನಾರದ್ ಪುರಾಣ: Narada Purana in Kannada (Part-III)
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ: Sastriya in Kannada (Part-II)
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ ಶ್ರೀ ಸಂಕರ ಭಾಷ್ಯಾಧಾರಿತ: Brihadaranyaka Upanishad Sri Shankara Bhashya Dharita (Kannada)
ಅಥರ್ವಣವೇದದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವತಾ ಮಂತ್ರಗಳು: Atharva Veda Vishista Devata Mantra Chikitsa Vidhan (Kannada)
ಹಸ್ತದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ : Hastadalle Adagide Nimma Bhavishya (Kannada)
Testimonials
Thank-you for the increased discounts this holiday season. I wanted to take a moment to let you know you have a phenomenal collection of books on Indian Philosophy, Tantra and Yoga and commend you and the entire staff at Exotic India for showcasing the best of what our ancient civilization has to offer to the world.
Praveen
I don't know how Exotic India does it but they are amazing. Whenever I need a book this is the first place I shop. The best part is they are quick with the shipping. As always thank you!!!
Shyam Maharaj
Great selection. Thank you.
William, USA
appreciate being able to get this hard to find book from this great company Exotic India.
Mohan, USA
Both Om bracelets are amazing. Thanks again !!!
Fotis, Greece
Thank you for your wonderful website.
Jan, USA
Awesome collection! Certainly will recommend this site to friends and relatives. Appreciate quick delivery.
Sunil, UAE
Thank you so much, I'm honoured and grateful to receive such a beautiful piece of art of Lakshmi. Please congratulate the artist for his incredible artwork. Looking forward to receiving her on Haida Gwaii, Canada. I live on an island, surrounded by water, and feel Lakshmi's present all around me.
Kiki, Canada
Nice package, same as in Picture very clean written and understandable, I just want to say Thank you Exotic India Jai Hind.
Jeewan, USA
I received my order today. When I opened the FedEx packet, I did not expect to find such a perfectly wrapped package. The book has arrived in pristine condition and I am very impressed by your excellent customer service. It was my pleasure doing business with you and I look forward to many more transactions with your company. Again, many thanks for your fantastic customer service! Keep up the good work.
Sherry, Canada