ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ: Shri Vishnu Purana in Kannada (Set of 2 Volumes)

Description Read Full Description
Part I Part II Sample Pages Vol-1 Vol-2 ...
Part I
Part II

Sample Pages

Vol-1

Vol-2

Item Code: NZF765 Author: N. Ranganatha Sharma Cover: Hardcover Edition: 2012 Publisher: Sri Ramkrishna Math, Bangalore Language: Kannada Size: 7.5 inch X 5.0 inch Pages: 1352 Other Details: Weight of the Book: 1.3 kg
Price: $50.00
Discounted: $37.50
Shipping Free - 4 to 6 days
Viewed 71849 times since 24th Sep, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ: Shri Vishnu Purana in... (Regional Languages | Books)

ಶಿವಪುರಾಣ: Shiva Purana (Kannada)
ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ: Agni Purana (Kannada)
ದೇವಿ ಭಾಗವತ್ ಮಹಾಪುರಾಣ : Devi Bhagavat Purana (Kannada)
೧೮ ಪುರಾನಸ್ : 19 Puranas (Kannada)
ಅಷ್ಟದಶ ಪುರಾಣಗಳು: Ashtadasha Purana (Kannada)
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ: Sri Brahmanda Purana (Kannada)
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣ: Shri Narasimha Purana (Kannada)
ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಮಹಾಪುರಾಣಂ: Sri Brahmavaivarta Purana (Kannada)
ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಮಹಾಪುರಣಂ: Sri Brahmavaivarta Purana (Kannada)
ವಾಮನ್ ಪುರಾಣ : Vamana Purana (Kannada)
ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಾಚಾರಣ್ ಲಾಹಿರಿ: Purana Purusha Yogiraj Sri Shyamacharan Lahiri (Kannada)
ನಾರದ್ ಪುರಂ: Narada Purana in Kannada (Part-4)
ನಾರದ್ ಪುರಾಣ: Narada Purana in Kannada (Part-III)
ನಾರದ್ ಪುರಾಣ: Narada Purana in Kannada (Part-2)
Testimonials
Great selection. Thank you.
William, USA
appreciate being able to get this hard to find book from this great company Exotic India.
Mohan, USA
Both Om bracelets are amazing. Thanks again !!!
Fotis, Greece
Thank you for your wonderful website.
Jan, USA
Awesome collection! Certainly will recommend this site to friends and relatives. Appreciate quick delivery.
Sunil, UAE
Thank you so much, I'm honoured and grateful to receive such a beautiful piece of art of Lakshmi. Please congratulate the artist for his incredible artwork. Looking forward to receiving her on Haida Gwaii, Canada. I live on an island, surrounded by water, and feel Lakshmi's present all around me.
Kiki, Canada
Nice package, same as in Picture very clean written and understandable, I just want to say Thank you Exotic India Jai Hind.
Jeewan, USA
I received my order today. When I opened the FedEx packet, I did not expect to find such a perfectly wrapped package. The book has arrived in pristine condition and I am very impressed by your excellent customer service. It was my pleasure doing business with you and I look forward to many more transactions with your company. Again, many thanks for your fantastic customer service! Keep up the good work.
Sherry, Canada
I received the package today... Wonderfully wrapped and packaged (beautiful statue)! Please thank all involved for everything they do! I deeply appreciate everyone's efforts!
Frances, USA
I have always been delighted with your excellent service and variety of items.
James, USA