ವಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಸ್ತುವಗಳು: Vastu Shastrada Vastuvagalu (Kannada)

Description Read Full Description
...

Item Code: NZQ401 Author: Vastu Shilipi Cover: PAPERBACK Edition: 2017 Publisher: Gouru Vaasthu Planners, Hyderabad Language: Kannada Size: 8.50 X 5.50 inch Pages: 352 Other Details: Weight of the Book: 0.41 Kg
Price: $25.00
Discounted: $18.75
Shipping Free
Viewed 150 times since 6th Aug, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ವಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಸ್ತುವಗಳು:... (Regional Languages | Books)

Vastu Shashtra (Gujarati)
તંત્ર અને તાંત્રિક ક્રિયાઓ વસ્તુઓ: Tantra and Tantrik Kriyao Vastu (Gujarati)
ಗ್ರಹವಸ್ತು ದರ್ಪಣ್: Griha Vastu Darpan (Kannada)
ವಸ್ತು ಪರಿಚಯ್: Vastu Parichay (Kannada)
ವಾಸ್ತು: Vastu (Kannada)
ವಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು: Vastu Tips (Kannada)
ವಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್: Vastu Tips (Kannada)
ವಸ್ತು Vastu (Kannada)
ವಸ್ತು: Vastu Sehegalu (Kannada)
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಲಗಳು : Karnatakada Kalegalu - Vastu (Kannada)
ಸಶಸ್ತ್ರೇಯ ವಸ್ತು: Sashastreya Vastu (Kannada)
ವಸ್ತು (ಸಮಸ್ಯೆ - ಪರಿಹಾರ್) - Vastu: Problems and Solutions (Kannada)
ವಸ್ತುವಾಣಿ: Vastu Vani (Kannada)
ದೇವೀಕ ವಸ್ತು ದರ್ಪಣ್: Devika Vastu Darpan (Kannada)
ವಾಸ್ತು ಎಂಬ ವ್ಯಾಧಿ: VASTU EMBA VYADHI
Testimonials
Thank-you for the increased discounts this holiday season. I wanted to take a moment to let you know you have a phenomenal collection of books on Indian Philosophy, Tantra and Yoga and commend you and the entire staff at Exotic India for showcasing the best of what our ancient civilization has to offer to the world.
Praveen
I don't know how Exotic India does it but they are amazing. Whenever I need a book this is the first place I shop. The best part is they are quick with the shipping. As always thank you!!!
Shyam Maharaj
Great selection. Thank you.
William, USA
appreciate being able to get this hard to find book from this great company Exotic India.
Mohan, USA
Both Om bracelets are amazing. Thanks again !!!
Fotis, Greece
Thank you for your wonderful website.
Jan, USA
Awesome collection! Certainly will recommend this site to friends and relatives. Appreciate quick delivery.
Sunil, UAE
Thank you so much, I'm honoured and grateful to receive such a beautiful piece of art of Lakshmi. Please congratulate the artist for his incredible artwork. Looking forward to receiving her on Haida Gwaii, Canada. I live on an island, surrounded by water, and feel Lakshmi's present all around me.
Kiki, Canada
Nice package, same as in Picture very clean written and understandable, I just want to say Thank you Exotic India Jai Hind.
Jeewan, USA
I received my order today. When I opened the FedEx packet, I did not expect to find such a perfectly wrapped package. The book has arrived in pristine condition and I am very impressed by your excellent customer service. It was my pleasure doing business with you and I look forward to many more transactions with your company. Again, many thanks for your fantastic customer service! Keep up the good work.
Sherry, Canada