வியத்தகு பலன் தரும் வீமகவி: Viyathagu Palan Tharum Veemakavi

Description Read Full Description
**Contents and Sample Pages**   ...

**Contents and Sample Pages**

 


Item Code: NZQ836 Author: Om Shivashanker Cover: PAPERBACK Edition: 2010 Publisher: Sri Aurobindo Ashram Language: Tamil Size: 8.50 X 5.50 inch Pages: 80 Other Details: Weight of the Book: 0.09 Kg
Price: $15.00
Discounted: $11.25
Shipping Free
Viewed 161 times since 13th Aug, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to வியத்தகு பலன் தரும்... (Regional Languages | Books)

இகபர சுகம் அருளும் அதிர்ஷ்ட ஷட்பலம்: Ikabara Sukhumi is a Lucky Shuttle (Tamil)
தாந்திரீக தியான முறைகளும் அற்புத பலன்களும்: Tantric Meditation Methods and Wonderful Benefits (Tamil)
நட்சத்திரத் திறவுகோல்: Star Key (Tamil)
சாக்த சாகரம் (சக்தி மாகடல்) - The Sakta Sagaram (Shakti Magadal) (Tamil)
நாடி ஜோதிட தீபிகை: Nadi Astrological Torch (Tamil)
வளம் கொழிக்கும் தெய்வீக பரிகார திறவுகோல்: The Key to a Prosperous Divine Remedy (Tamil)
ஜெமினியின் ஜாமக்கோள் பிரசன்னம்: Gemini's Jamaical Presence (Tamil)
ஜோதிட தினகரம்: Astrological Day (Tamil)
ஆரோக்கியம் நாடி மருத்துவ ஜோதிடம்: Medical Astrology Seeking Wellness (Tamil)
Testimonials
Thank-you for the increased discounts this holiday season. I wanted to take a moment to let you know you have a phenomenal collection of books on Indian Philosophy, Tantra and Yoga and commend you and the entire staff at Exotic India for showcasing the best of what our ancient civilization has to offer to the world.
Praveen
I don't know how Exotic India does it but they are amazing. Whenever I need a book this is the first place I shop. The best part is they are quick with the shipping. As always thank you!!!
Shyam Maharaj
Great selection. Thank you.
William, USA
appreciate being able to get this hard to find book from this great company Exotic India.
Mohan, USA
Both Om bracelets are amazing. Thanks again !!!
Fotis, Greece
Thank you for your wonderful website.
Jan, USA
Awesome collection! Certainly will recommend this site to friends and relatives. Appreciate quick delivery.
Sunil, UAE
Thank you so much, I'm honoured and grateful to receive such a beautiful piece of art of Lakshmi. Please congratulate the artist for his incredible artwork. Looking forward to receiving her on Haida Gwaii, Canada. I live on an island, surrounded by water, and feel Lakshmi's present all around me.
Kiki, Canada
Nice package, same as in Picture very clean written and understandable, I just want to say Thank you Exotic India Jai Hind.
Jeewan, USA
I received my order today. When I opened the FedEx packet, I did not expect to find such a perfectly wrapped package. The book has arrived in pristine condition and I am very impressed by your excellent customer service. It was my pleasure doing business with you and I look forward to many more transactions with your company. Again, many thanks for your fantastic customer service! Keep up the good work.
Sherry, Canada