Sheshshayi Vishnu

Sheshshayi Vishnu

$145
Item Code: RW11
Specifications:
Brass Sculpture
3.8 inch X 7.0 inch X 3.0 inch
1.57 kg