೧೮ ಪುರಾನಸ್ : 19 Puranas (Kannada)

Description Read Full Description
**Sample Pages** ...
**Sample Pages**
Item Code: NZN556 Cover: PAPERBACK Edition: 2017 Publisher: Omkar Publishers Language: Kannada Size: 7.00 X 4.50 inch Pages: 1487 Other Details: Weight of the Book: 1.4 Kg
Price: $60.00
Shipping Free - 4 to 6 days
Viewed 1960 times since 26th Sep, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ೧೮ ಪುರಾನಸ್ : 19 Puranas (Kannada) (Regional Languages | Books)

ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்: Shri Vishnu Purana (Tamil)
ಅಷ್ಟದಶ ಪುರಾಣಗಳು: Ashtadasha Purana (Kannada)
শিব পুরান: Shiva Purana (Bengali)
લિંગ મહાપુરાણ: Linga Purana (Gujarati)
ભવિષ્ય પુરણ: Bhavishya Purana (Gujarati)
ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்: Shri Vishnu Purana (Tamil)
নারসিংহ পুরাণ: Narasimha Purana in Bengali
ಪುರಾಣಲೋಕ್: Purana Loka (Kannada)
ಪುರಾಣ ದರ್ಪಣ್: Puran Darpan (Kannada)
পদ্মপুরাণ: Padam Puran (Bengali)
சிவபுராணம்: Shiva Purana (Tamil)
ಪುರಾಣ ಭಾರತ ಕೋಶ್: Purana Bharat Kosha (Kannada)
શ્રી ગણેશ મહાપુરાણ: Sri Ganesha Purana (Gujarati)
વિશ્વકર્મા પુરાણ: Vishwakarma Purana (Gujarati)
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ: Sri Brahmanda Purana (Kannada)
Testimonials
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA