ആത്മതീർത്ഥ: Atmatirtham: Life and Teachings of Sri Sankaracharya (An Independent Vedantic Epic) (Malayalam)

Description Read Full Description
Sample Pages ...

Sample Pages

Item Code: NZH604 Author: ശ്രി രമണചരണ തീർത്ഥ (Sri Ramanacharana Tirtha) Cover: Hardcover Edition: 2014 Publisher: Rishi Prakasana Sabha, Nikaya Trust Language: Malayalam Size: 10.0 inch X 7.5 inch Pages: 410 (52 Color Illustrations) Other Details: Weight of the Book: 950 gms
Price: $43.00
Shipping Free
Viewed 3207 times since 21st Aug, 2015
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ആത്മതീർത്ഥ: Atmatirtham: Life and Teachings of... (Regional Languages | Books)

കൃഷ്ണാബായി- Krishna Bai (Malayalam)
വേദങ്ങളിലെ ഉപാസനരഹസ്യം: Vedangalile Upasana Rahasyam (Malayalam)
പ്രണവസാധനരഹസ്യം: Pranava Sadhana Rahasyam (Malayalam)
മനുസ്മ്രിതി: സത്യവും മിഥ്യയും- Manusmriti: Satyavum Mithyayum (Malayalam)
ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം - Brahmanda Purana (Malayalam)
അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം - Adhyatma Ramayanam (Malayalam)
യഥാർഥ ഭഗവദ്‌ഗീത: Yadhartha Bhagavadgita (Malayalam)
ശ്രീമാനാരായണീയം: Srimannarayaneeyam (Malayalam)
പതഞ്ജലിമുനിയുടെ യോഗദർശനം: Patanjali Muniyude Yoga Darshanam (Malayalam)
An Intensive Course in Malayalam (An Old and Rare Book)
Srimad Bhagavatam - Commentary in Malayalam (Set of 8 Volumes)
ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണ - Brahmavaivarta Purana in Malayalam
ഐശ്വര്യം നൽകുന്ന വേദസൂക്റ്റങ്ങൾ: Aishwaryam Nalkunna Vedasooktangal (Malayalam)
അഗ്നിഹോത്രം എന്റിന് ? - Agnihotram Entinu? (Malayalam)
ശ്രീമദ് ഭാഗവതഗദ്യസംഗ്രഹം: Shrimad Bhagavata Gadya Samgraham (Malayalam)
Testimonials
I have received my parcel from postman. Very good service. So, Once again heartfully thank you so much to Exotic India.
Parag, India
My previous purchasing order has safely arrived. I'm impressed. My trust and confidence in your business still firmly, highly maintained. I've now become your regular customer, and looking forward to ordering some more in the near future.
Chamras, Thailand
Excellent website with vast variety of goods to view and purchase, especially Books and Idols of Hindu Deities are amongst my favourite. Have purchased many items over the years from you with great expectation and pleasure and received them promptly as advertised. A Great admirer of goods on sale on your website, will definately return to purchase further items in future. Thank you Exotic India.
Ani, UK
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA