ಸಂಗ್ರಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ : Samgraha Karnatakada Itihasa (Kannada)

Description Read Full Description
...Item Code: NZP503 Author: K.N. Aswathappa Cover: HARDCOVER Edition: 2017 Publisher: Subhas Stores and Books Corner, Bangalore Language: Kannada Size: 10.00 X 7.50 inch Pages: 1418 Other Details: Weight of the Book: 2 Kg
Price: $55.00
Discounted: $41.25
Shipping Free - 4 to 6 days
Viewed 324 times since 22nd Jul, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ಸಂಗ್ರಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ :... (Regional Languages | Books)

ಆತ್ಮ ಮಂಥನದ ಅಮೃತ ಬಿಂದುಗಳು: A Collection of Kannada Quotations (Kannada)
ಇಗೋ ಕನ್ನಡ -ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಘಂಟು: Igo Kannada -Samajika Nighantu in Kannada (Set of 3 Volumes)
ಕೈಲಾಸಂ ಕನ್ನಡ ನಾಕಾ ಮಂಜರಿ: Kailasam Kannada Nataka Manjari (Kannada)
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ: Kannada vyakarana Darpana in Kannada
ಮಹಾವೀರ ಮಹಾದರ್ಶನ: Mahavira Mahadarshana (Kannada)
ಶ್ರೀಮದ್ರ ರಾಮಾಯಣ: Shrimad Ramayan in Kannada (Set of 2 Volumes)
ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಯೋಗ ವೈಭಾವಂ: Shri Tyagraja Yoga Vaibhavam in Kannada (Part-5)
ಶತಾಧಿಕಾ ಉಪನಿಷದ್ ಸಂಗ್ರಹ: Upanishad Sangraha in Kannada (Set of 5 Volumes)
ಲಘು ಜಾತಕ: Laghu Jataka (Kannada)
ಆಡಿಮುರಾಣಂ: Adipurana (Kannada)
ರಾಜಧರ್ಮ ರಾಜನೀತೀ: Rajadharma Rajaniti (Kannada)
ದಶಫಾಲ ದರ್ಪಣ್: Dashaphal Darpan (Kannada)
ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಯೋಗ ವೈಭಾವಂ: Shri Tyagraja Yoga Vaibhavam in Kannada (Part-III)
ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಯೋಗ ವೈಭಾವಂ: Shri Tyagraja Yoga Vaibhavam in Kannada (Part-9)
ರಾಮಾಯಣದ ಕೆಲವು ಆದರ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳು: Some Ideal Characters of Ramayan (Kannada)
Testimonials
Thank-you for the increased discounts this holiday season. I wanted to take a moment to let you know you have a phenomenal collection of books on Indian Philosophy, Tantra and Yoga and commend you and the entire staff at Exotic India for showcasing the best of what our ancient civilization has to offer to the world.
Praveen
I don't know how Exotic India does it but they are amazing. Whenever I need a book this is the first place I shop. The best part is they are quick with the shipping. As always thank you!!!
Shyam Maharaj
Great selection. Thank you.
William, USA
appreciate being able to get this hard to find book from this great company Exotic India.
Mohan, USA
Both Om bracelets are amazing. Thanks again !!!
Fotis, Greece
Thank you for your wonderful website.
Jan, USA
Awesome collection! Certainly will recommend this site to friends and relatives. Appreciate quick delivery.
Sunil, UAE
Thank you so much, I'm honoured and grateful to receive such a beautiful piece of art of Lakshmi. Please congratulate the artist for his incredible artwork. Looking forward to receiving her on Haida Gwaii, Canada. I live on an island, surrounded by water, and feel Lakshmi's present all around me.
Kiki, Canada
Nice package, same as in Picture very clean written and understandable, I just want to say Thank you Exotic India Jai Hind.
Jeewan, USA
I received my order today. When I opened the FedEx packet, I did not expect to find such a perfectly wrapped package. The book has arrived in pristine condition and I am very impressed by your excellent customer service. It was my pleasure doing business with you and I look forward to many more transactions with your company. Again, many thanks for your fantastic customer service! Keep up the good work.
Sherry, Canada