ఉపనిషద్గాంగ: Upanishad Ganga in Telugu (Set of 2 Volumes)

Description Read Full Description
**Contents and Sample Pages** ...
**Contents and Sample Pages**

Item Code: NZN903 Author: M. Umadadevi Cover: PAPERBACK Edition: 2017 Publisher: Telugu Book House, Bangalore Language: Kannada Size: 8.50 X 5.50 inch Pages: 1033 Other Details: Weight of the Book: 1.3 Kg
Price: $55.00
Discounted: $41.25
Shipping Free - 4 to 6 days
Viewed 535 times since 27th May, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ఉపనిషద్గాంగ: Upanishad Ganga in Telugu (Set of... (Regional Languages | Books)

ઉપનિષદ્ ભાષ્ય (તૈત્તિરીય, માંડુક્ય અને શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદ) - Upanishad Bhashya-Taittiriya, Mandukya and Shwetashwara Upanishads (Gujarati)
உபநிஷத்சாரம்: Upanishad Sara - Taittiriya Upanishad (Sanskrit Text With Tamil Translation)
ઉપનિષદ્ ભાષ્ય: Upanishad Bhashya in Gujarati
છાન્ડોગ્યોપનિષદ્ ભાષ્ય: Chandogya Upanishad (Gujarati)
உபநிஷத்ஸாரம் தைத்திரியஉபநிஷத்: Taittiriya Upanishad (Sanskrit Text With Tamil Translation)
ஈசாவாஸ்ய உபநிஷதம்: Isavasya Upanisada (Tamil)
ಐತರೇಠೋಪನಿಷದ್: Aitareya Upanishad (Kannada)
ತೈತ್ತಿರೀಯಉಪನಿಷದ್: Taittiriya Upanishad (Kannada)
উপনিষদ রহস্য বা গীতার যোগিক ব্যাখ্যা: Upanishad Rahasya or Gitar Yogic Vyakhya in Bengali
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಉಪನಿಷದ್: Brihadaranyaka Upanishad in Kannada (Set of 2 Volumes)
બૃહદારણ્યઅકોપનિષદ- Brihadaranyaka Upanishad Bhashya in Gujarati (Chapter 1 to 3)
சாந்தோக்ய உபநிஷ தம் - Chandogya Upanisad
ईशावास्योपनिषद: Ishavasya Upanishad with Shankar Bhashya (Sanskrit, Hindi, Gujarati and English)
தைத்திரீயோபநிஷத்: Taittiriya Upanishad (Tamil)
பிருஹதாரண்யக உபநிஷதம் - Brihadaranyak Upanishad
Testimonials
Thank-you for the increased discounts this holiday season. I wanted to take a moment to let you know you have a phenomenal collection of books on Indian Philosophy, Tantra and Yoga and commend you and the entire staff at Exotic India for showcasing the best of what our ancient civilization has to offer to the world.
Praveen
I don't know how Exotic India does it but they are amazing. Whenever I need a book this is the first place I shop. The best part is they are quick with the shipping. As always thank you!!!
Shyam Maharaj
Great selection. Thank you.
William, USA
appreciate being able to get this hard to find book from this great company Exotic India.
Mohan, USA
Both Om bracelets are amazing. Thanks again !!!
Fotis, Greece
Thank you for your wonderful website.
Jan, USA
Awesome collection! Certainly will recommend this site to friends and relatives. Appreciate quick delivery.
Sunil, UAE
Thank you so much, I'm honoured and grateful to receive such a beautiful piece of art of Lakshmi. Please congratulate the artist for his incredible artwork. Looking forward to receiving her on Haida Gwaii, Canada. I live on an island, surrounded by water, and feel Lakshmi's present all around me.
Kiki, Canada
Nice package, same as in Picture very clean written and understandable, I just want to say Thank you Exotic India Jai Hind.
Jeewan, USA
I received my order today. When I opened the FedEx packet, I did not expect to find such a perfectly wrapped package. The book has arrived in pristine condition and I am very impressed by your excellent customer service. It was my pleasure doing business with you and I look forward to many more transactions with your company. Again, many thanks for your fantastic customer service! Keep up the good work.
Sherry, Canada