தேவி ஸ்டோற்றங்கள்: Devi Stotrangal (Tamil)

Description Read Full Description
...Item Code: NZP974 Cover: PAPERBACK Publisher: Ramkrishna Math ISBN: 9788178836843 Language: Sanskrit Text with Tamil Translation Size: 7.00 X 5.00 inch Pages: 115 Other Details: Weight of the Book: 0.1 Kg
Price: $12.00
Discounted: $9.00
Shipping Free
Viewed 238 times since 30th Jul, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to தேவி ஸ்டோற்றங்கள்: Devi Stotrangal... (Regional Languages | Books)

श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम् देवीस्तोत्राणि आदित्यहृदयं च: - Shri Ganapati Atharvashirsha, Devi Stotras and Aditya Hrdya
देवीस्तोत्रपञ्चकम्: Five Devi Stotras
Sri Krsna (Krishna) astottara-sata nama (One Hundred and Eight Names of Lord Krsna): Sri Radha-krpa-kataksa-stotra and Sri Krsna-krpa-kataksa-stotra
स्तोत्र-महार्णव: Stotra Maharnavah of Shri Maheshwaranand (Devi Khand)
देवीस्तोत्ररत्नाकर (संस्कृत एवम् हिन्दी अनुवाद): A Comprehensive Collection of Stotras on the Goddess
श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रम्: Shri Lalita Trishati Stotra
Siddha Stotra Mala: Garland of Sacred Chants
Sri Lakshmi Narayana Stotra Mala
Hymns to Kali (Karpuradi-Stotra)
Durga Chalisa: Durga Yantra, Process of Worshipping, Aarti, Vindhyeshwari Chalisa, Aarti, Stotra, Stuti and Saptshloki Durga (Transliteration and Translation)
Stotras by Abhinavagupta (Text, Transliteration and English Translation)
Stotra Mala (Selected Hymns) (Sanskrit Text with Transliteration and English Translation)
Sriman Narayaneeyam (Contains Vishnu Sahasranamastotram and Other Stotras)
Learn Sanskrit Through Your Favourite Prayers (Stotra Ranjani)
Guru Devata Stotra Manjari
Testimonials
Thank-you for the increased discounts this holiday season. I wanted to take a moment to let you know you have a phenomenal collection of books on Indian Philosophy, Tantra and Yoga and commend you and the entire staff at Exotic India for showcasing the best of what our ancient civilization has to offer to the world.
Praveen
I don't know how Exotic India does it but they are amazing. Whenever I need a book this is the first place I shop. The best part is they are quick with the shipping. As always thank you!!!
Shyam Maharaj
Great selection. Thank you.
William, USA
appreciate being able to get this hard to find book from this great company Exotic India.
Mohan, USA
Both Om bracelets are amazing. Thanks again !!!
Fotis, Greece
Thank you for your wonderful website.
Jan, USA
Awesome collection! Certainly will recommend this site to friends and relatives. Appreciate quick delivery.
Sunil, UAE
Thank you so much, I'm honoured and grateful to receive such a beautiful piece of art of Lakshmi. Please congratulate the artist for his incredible artwork. Looking forward to receiving her on Haida Gwaii, Canada. I live on an island, surrounded by water, and feel Lakshmi's present all around me.
Kiki, Canada
Nice package, same as in Picture very clean written and understandable, I just want to say Thank you Exotic India Jai Hind.
Jeewan, USA
I received my order today. When I opened the FedEx packet, I did not expect to find such a perfectly wrapped package. The book has arrived in pristine condition and I am very impressed by your excellent customer service. It was my pleasure doing business with you and I look forward to many more transactions with your company. Again, many thanks for your fantastic customer service! Keep up the good work.
Sherry, Canada