Please Wait...

Tantric Goddess Paintings

Goddess Chandavigrah (Shodash Matrikas)
Backorder
Goddess Gayatri (Shodash Matrikas)
Backorder
12.0" X 18.0"
$130.00
Goddess Vijaya (Shodash Matrikas)
Backorder
12.0" X 18.0"
$130.00
Goddess Chamunda (Shodash Matrikas)
Backorder
12.0" X 18.0"
$130.00
Goddess Jaya (Shodash Matrikas)
Backorder
12.0" X 18.0"
$130.00
Goddess Narasimhi (Shodash Matrikas)
Backorder
12.0" X 18.0"
$130.00
Goddess Indrani (Shodash Matrikas)
Backorder
12.0" X 18.0"
$130.00
Goddess Varahi (Shodash Matrikas)
Backorder
12.0" X 18.0"
$130.00
Goddess Narayani (Shodash Matrikas)
Backorder
12.0" X 18.0"
$130.00
Goddess Trishi (Shodash Matrikas)
Backorder
12.0" X 18.0"
$130.00
Goddess Dhriti (Shodash Matrikas)
Backorder
12.0 inches X 18.0 inches
$105.00
Tantric Figures
Backorder
6.6" X 8.6"
$335.00
Purusha Prakriti
Backorder
6.0" X 10.3"
$325.00
Ardhanarishvara
Backorder
5.5" X 7.5"
$200.00
Tripura Sundari
Backorder
6.0" X 8.0"
$325.00
Mother Goddess Kali
Backorder
22.5" X 34.5"
$460.00
SHAILAPUTRI Navadurga (The Nine Forms of Goddess Durga)
Backorder
KALARATRI - Navadurga (The Nine Forms of Goddess Durga)
Backorder
KUSHMANDA - Navadurga (The Nine Forms of Goddess Durga)
Backorder
SKANDA MATA - Navadurga (The Nine Forms of Goddess Durga)
Backorder
CHANDRAGHANTA - Navadurga (The Nine Forms of Goddess Durga)
Backorder