સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ: Shiva Purana (Gujarati)

Description Read Full Description
Sample Pages ...

Sample PagesItem Code: GPA534 Author: हनुमानप्रसाद पोद्दार (Hanuman Prasad Poddar) Cover: Hardcover Edition: 2013 Publisher: Gita Press, Gorakhpur ISBN: 9788129301840 Language: Gujarati Size: 10.5 inch X 7.5 inch Pages: 812 (8 Color Illustrations) Other Details: Weight of the Book: 1.4 Kg
Price: $40.00
Shipping Free
Viewed 11545 times since 16th Aug, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ: Shiva Purana... (Regional Languages | Books)

શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita (Gujarati)
શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita in Gujarati
શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita (Gujarati)
શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita (Gujarati)
શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita (Gujarati)
શ્રીમદભગવદગીતા: Srimad Bhagavad Gita (Gujarati)
ગીતા માધુર્ય: Sweetness of Gita (Gujarati)
ગો - અંક: Gau Khanda in Gujarati
સંક્ષિપ્ત બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ: Brahma–Vaivarta Purana in Gujarati
બ્રહ્મ પુરાણ: Brahma Purana in Gujarati
શ્રીમદદેવીભાગવત: Srimad Devi Bhagavata Purana (Gujarati)
નારી શિક્ષણ: Women's Education (Gujarati)
શ્રીરામચરિતમાનસ: Sri Ramacharitamanasa (Gujarati)
મનને વશ કરવાના કેટલાક ઉપાય અને કલ્યાણકારી આચરણ: Man ko Vash Karane ke Upaya Evam Kalyankari Acharana (Gujarati)
Testimonials
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA