ஸ்ரீமத் தேவி பாகவதம்: Shrimad Devi Bhagavata Purana in Tamil (Set of 2 Volumes)

Description Read Full Description
...

Item Code: NZL712 Author: ப்௫ம்ம வித்யா வெஙகடராமன் (Vidya Venkataraman) Cover: Hardcover Edition: 2018 Publisher: Sri Bhagawan Nama Publications, Chennai Language: Tamil Size: 9.5 inch X 7.5 inch Pages: 1393 Other Details: Weight of the Book: 2 kg
Price: $65.00
Shipping Free - 4 to 6 days
Viewed 4616 times since 6th Aug, 2018
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ஸ்ரீமத் தேவி பாகவதம்: Shrimad... (Regional Languages | Books)

श्रीमद् भगवतीभागवत अथवा देवीभागवत: Shrimad Bhagavati Bhagavat and Devi Bhagavat (Gujarati)
ದೇವಿ ಭಾಗವತ್ ಮಹಾಪುರಾಣ : Devi Bhagavat Purana (Kannada)
શ્રીમદ દેવી ભાગવત: Shrimad Devi Bhagavata Purana (Gujarati)
ಶ್ರೀ ಮದ್ದೆವೀ ಭಾಗವತ: Shrimad Devi Bhagavata Purana in Kannada
శ్రీ మదదేవి భాగవతము: Srimad Devi Bhagavata Purana (Telugu)
શ્રીમદદેવીભાગવત: Srimad Devi Bhagavata Purana (Gujarati)
ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾ ಪುರಾಣ: Sri Devi Bhagavata Purana in Kannada (Set of 2 Volumes)
મનની અગાધ શક્તિ અને સ્વયં સૂચના : Man Ni Agadh Shakti Ane Swayamsuchana(Gujarati)
Testimonials
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA
My previous experience with Exotic India has been good.
Halemane, USA